Organisaatioiden kehittäminen

Järjestöjen strateginen johtaminen -käsikirja on julkaistu – lataa omasi!

Strateginen johtaminen on järjestön toiminnan pitkän aikavälin elinvoimaisuuden varmistamista. Se on tahtoa ja rohkeutta luoda näkemys halutusta tulevaisuudesta. Tämä näkemys kuvaa minkälaiseksi maailmaa halutaan muuttaa tai minkälainen järjestö haluaa olla tulevaisuudessa.

Järjestöjen strateginen johtaminen -käsikirja auttaa strategisen näkemyksellisyyden kehittämisessä sekä strategisen suunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa. Käsikirja on tarkoitettu eri alojen järjestöille ja yhdistyksille, niiden luottamusjohdolle ja palkatulle johdolle sekä kaikille järjestötoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille.

Käsikirja kuvaa käytännönläheisellä tavalla strategisen ajattelun, johtamisen ja suunnittelun keskeiset aiheet ja vaiheet. Se sisältää ohjeiden ja työkalujen lisäksi järjestöjen kannalta olennaisia näkökulmia strategiseen johtamiseen.Tavoitteena on tunnistaa ne avaintekijät, joista syntyy järjestön suurin tulos ja vaikuttavuus.

Menestyksekästä tulevaisuutta!

Juha Heikkala & Antti Pelto-Huikko

Lataa omasi tästä. 

Opas vaikuttavuuden arviointiin liikunta- ja urheiluyhteisöissä sekä muissa järjestöissä

Opas järjestötoiminnan vaikuttavuuden arviointiin on valmistunut.

Ajatustalo Oy:n Antti Pelto-Huikko ja Heikkala Consultingin Juha Heikkala toteuttivat yhteistyössä Suomen Olympiakomitean koordinoiman Liikkujan Polku -verkoston kanssa työpajakokonaisuuden syksyllä 2018, jonka tuloksena syntyi opas vaikuttavuuden arviointiin liikunta- ja urheiluyhteisöissä sekä muissa järjestöissä.

Oppaan tavoitteena on 1) tukea ja vahvistaa järjestöjen strategista johtamista pitkän aikavälin elinvoimaisuuden ja menestyksen varmistamiseksi, 2) auttaa järjestöjä osoittamaan niiden toiminnan merkitys yksilöille ja yhteiskunnalle sekä 3) tarjota käytännön työkaluja vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin

Lataa opas tästä

Tampereen kaupungin ja järjestöjen Kumppanuus 2020 -ohjelma

Tampereella toteutettiin vuonna 2016 kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteinen Kumppanuus 2020 -ohjelma. Työn tuloksena syntyi Järjestöedustamo, eli yhteinen näkemys ja tahdonilmaus siitä, kuinka Tampereen kaupungin ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyötä halutaan kehittää pidemmällä aikavälillä. Työssä luotiin Tampereen uudistuvaan toimintamalliin soveltuva konkreettinen rakenne kaupungin ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyölle. Ajatustalolle tehtävä oli merkittävä järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön kehittämisponnistus. Työ haastoi sparraamaan ryhmät yhteisen tavoitteen taakse, huolehtimaan menettelytavat, joilla kaikkien ääni saatiin kuuluviin sekä luomaan yhteistyömallin, joka huomioi moninaisen hyvinvointialan järjestökentän sekä suuren kaupungin toimintamallin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uudistuva Silta

Tampereella toimiva Silta-Valmennusyhdistys ry käynnisti keväällä 2015 kanssamme toimintansa tuoreuttamistyön. Yhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja siirtyi eläkkeelle ja tehtävään valittiin uusi johtaja. Onnea ja hyviä vuosia molemmille miehille! Tuoreuttamistyöhön osallistuivat johtoryhmä, henkilöstö sekä yhdistyksen asiakkaat. Valmistuneen toimenpideohjelman tavoitteena on varmistaa Sillan hyvä tulevaisuus. Havainto työstä: kun asiakkaat tietävät parhaiten, millaista tukea he elämässään tarvitsevat, miksi emme hyödyntäisi laajemminkin kaikessa toiminnassa tätä tietoa?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ja holistinen kuva

MLL Satakunnan piiri aloitti strategiansa uudistamisen vuonna 2015. Järjestöllä on hyvä jalansija Satakunnassa, sen toimintaa arvostetaan laajasti. Lapsilla ja perheillä on paljon palvelutarpeita. Järjestöt tuntevat erilaiset lapsuudet ja perheiden tilanteen. Mutta mitkä palvelut kuuluvat järjestölle, millaisiin kokonaisuuksiin tulevaisuudessa on panostettava? Työn aikana henkilöstön ja toiminnanjohtajan kanssa vahvistui yhteinen käsitys siitä, että järjestön toiminnan johtamiseen on perusteltua koota holistinen kuva. Kuva arvoista, toiminnan tarpeesta, palveluiden suurista linjoista sekä tulevaisuuden oksista on muotoutumassa. Sen avulla toiminnan johtaminen selkeytyy. Työn aikana kartoitimme myös järjestön toiminnan kannalta potentiaaliset rahoituskanavat.

Muutosjohtamisen koulutuskokonaisuus Heinolassa

Vuonna 2014 järjestetyn kolmipäiväisen koulutuksen tavoitteena oli tuottaa osallistujille eli Heinolan kaupungin vanhuspalveluyksiköiden johdolle ja lähiesimiehille käytännönläheistä tietoa muutosjohtamisen ydinprosesseista sekä tukea vanhuspalveluiden johtoa Terveystuvan toiminnan kehittämisessä. Koulutus jakautui neljään, toisiaan tukevaan osioon, jotka olivat: 1. Yleinen katsaus muutosjohtamiseen, 2. Terveystuvan tilannekuva, 3. Asiakaslähtöisyyden huomioiminen ja 4. Tieto monialaisen yhteistyön tukena.

Terveystupa on hieno esimerkki matalan kynnyksen palveluista. Siellä selvitetään tarvittaessa ikäihmisten palvelutarve, laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma ja ohjataan ikääntynyt oikeiden palveluiden piiriin. Terveystuvalta saa tietoa ikäihmisille suunnatusta toiminnasta, kotona asumista tukevista palveluista, kotihoidosta, omaishoidosta, perhehoidosta, asumispalveluista sekä yleistietoa sosiaalietuuksista. Terveystuvalle voi tulla ilman ajanvarausta.